27 Απρ 2014

Ubuntu_9.04_How_To (x32)

>> repos:

> sudo gedit /etc/apt/sources.list
deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted
deb-src http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted

deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates main restricted
deb-src http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates main restricted

deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty universe
deb-src http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty universe

deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates universe
deb-src http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates universe

deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty multiverse
deb-src http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty multiverse

deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates multiverse
deb-src http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates multiverse

deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-backports main restricted universe multiverse

deb http://archive.canonical.com/ubuntu jaunty partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu jaunty partner

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security universe

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security multiverse

deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-proposed restricted main multiverse universe

deb http://packages.medibuntu.org/ jaunty free non-free
deb-src http://packages.medibuntu.org/ jaunty free non-free

deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian jaunty non-free

> sudo aptitude update && sudo aptitude install medibuntu-keyring && sudo aptitude update

> wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/sun_vbox.asc -0- | sudo apt-key add-

> sudo update-apt-xapian-index

>> console:
> sudo aptitude install linux-386 linux-headers-2.6.28-6-386
> sudo aptitude install streamtuner ubuntu-restricted-extras rar unrar
> sudo aptitude install soundconverter msttcorefonts winff ntp
> sudo aptitude install flashplugin-nonfree flashplugin-nonfree-extra-sound
> sudo aptitude install virtualbox-3.0 acroread
> sudo aptitude install fusion-icon
> sudo aptitude install compizconfig-settings-manager
> sudo aptitude install conky
> sudo aptitude install libdvdcss2 w32codecs non-free-codecs
>sudo apt-get install -y preload

>> πακέτα από synaptic:
(το * σημαίνει ό,τι ξεκινάει από το όνομα που έχει το *
π.χ το vlc* σημαίνει πως τσεκάρουμε ό,τι ξεκινάει από vlc)
vlc*
gstreamer*
sun-java6* (εκτός sun-java6-doc)
xmms2*
acroread*

>> ενδιαφέρουσες εντολές από κονσόλα:
> έκδοση πυρήνα (kernel):
> uname -r
> ή
> cat /proc/version
> έκδοση ubuntu:
> lsb_release -a
> έλεγχος αν ο grub έχει μπει κανονικά και τα έχει βρει όλα:
> less -ltr /boot/vmlinuz*